Welcome

logo

Mon - Sat 10.00 AM - 6.00 PM

Sunday CLOSED

1800-270-6500

Jabalpur BRANCH

Jai K Bio Agritake


68, 1st floor, Subdhara kumari chouhan

Ward No. 32, Near J.K.Hospital, Wright Town

Jabalpur (M.P.), Phone: 07614900595